Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

O FIRMIE

MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu powołana została Uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr 15/124/91 z dnia 28 listopada 1991 roku.
Akt Notarialny podpisany został w dniu 17 grudnia 1991 r. Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Łodzi w dniu 27 marca 1992 r. w księdze rejestrowej B 3913.

W 1996 r. Uchwałą nr 6/96 IV Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwaliło podniesienie kapitału Spółki z 4 000 zł do 22 000 zł.
W dniu 27 lipca 1998 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki MPGK dokonało podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 22 000 zł do kwoty 2 048 000 zł.

Sąd Rejonowy w Łodzi XXI Wydział Gospodarczy Rejestrowy postanowieniem z dnia 6 października 1998 r. - sygn. akt XXI rej H 1627/98 dokonał wpisu do rejestru handlowego uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego MPGK Sp. z o. o.
 

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 048 000 zł i składa się z 1 024 równych i niepodzielnych udziałów po 2000 zł.

Zgodnie ze statutem władzami Spółki są:
- Walne Zgromadzenie Wspólników,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd Spółki.

Rolę Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Zgierza.

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie :
- utrzymania czystości na ulicach i placach,
- konserwacji terenów zielonych,
- utrzymania zimowego dróg i ulic,
- remontu i budowy dróg,
- świadczenia usług transportowych,

Spółka administruje:
- łaźnią miejską,
- targowiskiem,
- cmentarzem komunalnym,
- park przemysłowy "Boruta" - Zgierz.