Notice: Undefined index: US in /home/mpgkzgierz.pl/public_html/index.php on line 197
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu
AKTUALNOŚCI 
Sprzedaż nieruchomości przy ulicy Barona w Zgierzu   (dodano 24-03-2014 13:13)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 
 ZARZĄD MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z O.O. W ZGIERZU

  Ogłasza

II PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. położonej w Zgierzu, woj. Łódzkie, przy ulicy Barona 6B, oznaczonej jako działka nr 55/13 w obrębie 121  o pow. 2971 m2.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą  KW 32888 w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość jest obecnie użytkowana, teren przeznaczony pod usługi: nieruchomość stanowią budynki magazynowe o liczbie kondygnacji 1 ponad poziom zera budynku, nie podpiwniczone, tj.:

- budynek magazynowy- murowany, wyposażony w rampę – powierzchnia zabudowy 749,5 m2, powierzchnia użytkowa 605,5 m2 ,

- budynek magazynowy- murowany, oddany do użytkowania w 2003r.– powierzchnia zabudowy 341,2 m2, powierzchnia użytkowa 307,4 m2,

- wiata magazynowa- konstrukcja stalowa  – powierzchnia zabudowy 169 m2,

- część wiaty magazynowej- konstrukcja stalowa  – powierzchnia zabudowy 44 m2,

 

Aktualnie plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje.

W pobliżu przedmiotowej nieruchomości znajdują się obiekty o podobnym sposobie użytkowania. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi teren zabudowany, w pobliżu pawilony handlowe oraz targowisko miejskie.

Nieruchomość ma dostęp do instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej.

Przez nieruchomość przeprowadzone są rury ciepłownicze.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

 

Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej wynosi 628.600,00 złotych (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset 00/100) plus VAT.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty wraz z dowodem wpłaty wadium w siedzibie MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu ul. Łęczycka 24 - zgodnie z „Regulaminem przetargu”

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2014r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu).

Wadium wynosi 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100)

i winno zostać wpłacone do dnia 23.05.2014r, w pieniądzu polskim, na rachunek bankowy MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu  Nr 18 8783 0004 0022 3904 2000 0001 z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Barona 6B””.

Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień uznania wskazanego rachunku bankowego organizatora przetargu. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn przez niego zawinionych. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, bez odsetek, a oferentowi, którego oferta została wybrana –zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 27 maja 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie MPGK Sp. z o.o.
w Zgierzu  przy ul. Łęczyckiej 24.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę nabycia nieruchomości.

Uczestnik przetargu, wybrany jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony na piśmie o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, nie wcześniej jednak niż w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jest on zobowiązany zapłacić cenę nabycia nieruchomości najpóźniej na trzy dni przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i przedłożyć sprzedającemu dowód wpłaty.

 Koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę nieruchomości.

Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu oraz „Regulamin przetargu” znajdują się na stronie internetowej organizatora przetargu www.mpgkzgierz.pl w dziale "Zamówienia publiczne".

(w zakładce „Zamówienia publiczne”) oraz można uzyskać w MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu

 ul. Łęczycka 24 pod numerem telefonu:42 716 22 97 poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wyboru żadnej oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


PROMOCJA pojemników na odpady   (dodano 10-10-2013 07:40)

Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Zgierz   (dodano 01-07-2013 09:04)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z Gminy Zgierz
obowiązujący do 31.12.2013 r.
(UWAGA-harmonogram wchodzi w życie z dniem 01.08.2013)
 


Harmonogram zawiera przewidywane terminy odbioru odpadów komunalnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu ul. Łęczycka 24, z posesji na terenie Gminy Zgierz. 
Odbiór odpadów segregowanych w workach oraz odpadów zmieszanych w pojemnikach do tego przeznaczonych wystawionych przed posesję odbywać się będzie w godz. 6.00 - 20.00. 

Terminy wywozu odpadów komunalnych (poj. 120,240,1100 l.) z miejscowości: 

Jedlicze B, Ustronie
Miesiąc  dni wywozu
VIII          5,19
IX            2,16
X             7,21
XI            4,18
XII           9,23


Jedlicze A, Grotniki
Miesiąc  dni wywozu
VIII          6,20
IX            3,17
X             8,22
XI            5,19
XII           3,17


Zimna Woda, Wiktorów, Słowik, Emilia, Lućmierz, Lućmierz Las 
Miesiąc dni wywozu
VIII        7,21
IX          4,18
X           9,23
XI          6,20
XII         4,18

Dąbrówka Wielka, Dąbrówka Marianka, Dąbrówka Sowice, Dąbrówka Strumiany,
Rosanów ulice: Długa, Główna, Teresy, Dębowa , Chopina, Działkowa, Narcyzowa, Smutna, Spacerowa

Miesiąc  dni wywozu
VIII        8,22
IX          5,19
X          10,24
XI          7,21
XII         5,19

Łagiewniki Nowe, Maciejów, Smardzew, Rozalinów, Samotnik
Miesiąc  dni wywozu
VIII        2,14,30
IX          13,27
X           18,31
XI          15,29
XII         13,27

Ukraina, Glinnik, Skotniki, Janów, Palestyna, Siedlisko, Józefów, Leonardów, Czaplinek 

Miesiąc dni wywozu
VIII        9,23
IX          6,20
X          11,25
XI          8,22
XII         6,20

Kębliny, Moszczenica, Michałów, Cyprianów, Kolonia Głowa, Jeżewo, Marcjanka, Podole, Wołyń, Szczawin Mały, Szczawin Kościelny, Szczawin Kolonia, Szczawin Duży 
Miesiąc   dni wywozu
VIII        12,26
IX           9,23
X           16,28
XI          12,25
XII         11,30

Wola Branicka, Bądków, Jasionka, Swoboda, Leonów, Ostrów, Ciosny, Dzierżązna, Biała, Gieczno, Śladków Górny, Brachowice, Grabiszew, Wypychów, Astachowice, Kotowice 
Miesiąc dni wywozu
VIII        13,27
IX          10,24
X           15,29
XI          13,26
XII         10,24
 
Besiekierz Rudny, Besiekierz Nawojowy, Warszyce, Wola Rogozińska, Władysławów, Rogóźno, Lorenki 
Miesiąc dni wywozu
VIII        16,28
IX          11,25
X           17,30
XI          14,27
XII         12,28

Adolfów, Dębniak 
Miesiąc dni wywozu
VIII        7,21
IX          4,18
X           9,23
XI          6,20
XII         4,18

Rosanów ulice: Żołędziowa, Podleśna, Klonowa, Kwiatowa, Krzywa, Bukowa, Lipowa, Pszczela, Dzika, Bohaterska, Południowa, Zagajnikowa, Heleny, Zofii, Magdaleny, Wiesławy, Pauliny, Marysieńki, Jolanty, Małgorzaty, 1 Maja, Michała, Albina, Czesława, Jana, Jakuba, Henryka, Edwarda, Józefa, Władysława, Andrzeja, Barbary, Jadwigi, Anny, Elizy Orzeszkowej, Agaty, Renaty, Katarzyny, Wymokłe, Stefana, Podleśna, Ukryta, Wojciecha, Pawła, Łanowa, Rodzinna, Stanisława, Jacka, Krótka, Ewy 
Miesiąc dni wywozu
VIII       8,22
IX         5,19
X          3,17
XI         7,21
XII        5,19

Rosanów ulice: Sosnowa, Akacjowa, Rozrywkowa, Radosna, Wesoła, Krzewiowa, Zielona, Kątna, Konopnickiej, Rzemieślnicza, Szyszkowa, Piaskowa, Źródlana, Młynarska, Słoneczna, Lotnicza, Polna, Łąkowa, Górna, Księżycowa, Wodna, Leona, Wrzosowa, Poprzeczna, Jesienna, Wiosenna, Letnia, Zimowa, Brzozowa, Wiatrakowa, Przedwiośnie, Jałowcowa, Jarzębinowa.  
Miesiąc dni wywozu
VIII        9,23
IX          6,20
X           4,18
XI          8,22
XII         6,20

Kania Góra
Miesiąc  dni wywozu
VIII         6,20
IX           3,17
X            8,22
XI           5,19
XII          3,17  
 


UWAGA:
1) Odbiór odpadów zielonych (w brązowych workach) odbywać się będzie w miesiącu sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie przy ostatnim odbiorze odpadów komunalnych w miesiącu zgodnie z harmonogramem
2) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dostępny dla mieszkańców Gminy
Zgierz na terenie bazy przy ul. Wiosny Ludów 22 w Zgierzu 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i aktualny cennik   (dodano 08-11-2012 14:09)

Szanowni Mieszkańcy !

    Od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z tymi zmianami gminy mają czas do 01 lipca 2013 roku na wypracowanie nowego systemu gospodarowania odpadami.


Co się zmieni ????


Zanim jednak ustawa w pełni wejdzie w życie, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu zaprasza do współpracy właścicieli gospodarstw domowych oraz klientów instytucjonalnych celem zagospodarowania wytworzonych przez nich odpadów.


 Oto nasz cennik:

Cena brutto za wywóz stałych zmieszanych odpadów komunalnych wynosi:

 1. za pojemnik 110-120 l. (puszka, własność Zleceniobiorcy- na zasadzie zgłoszenia)   12,50 zł
 2. za pojemnik 110-120 l. (puszka, własność Zleceniobiorcy w cyklu dwutygodniowym

–ryczałtowa opłata miesięczna)                                                                            23,00 zł

 1. za pojemnik 110-120 l. (puszka, własność Zleceniodawcy na zasadzie zgłoszenia)   11,50 zł
 2. za pojemnik 110-120 l. (puszka, własność Zleceniobiorcy w cyklu dwutygodniowym

-ryczałtowa  opłata miesięczna)                                                                          21,00 zł

 1. za wózek 1100 l. (własność Zleceniobiorcy)                                                           81,00 zł
 2. za wózek 1100 l. (własność Zleceniodawcy)                                                          76,00 zł
 3. za worek 60 l. – zmieszane odpady komunalne                                                       5,00 zł
 4. za worek selektywnej zbiórki   (PET, papier,szkło)                                                 2,00 zł
 5. za podstawienie kontenera z wywozem 7m3 zmieszane odpady komunalne 
          (wg. zapełnienia)                                                                               od 355 zł do 555 zł

 1. za podstawienie kontenera na wysegregowane odpady inne niż komunalne 
          (liście, gruz itp.)                                                                                                405,0 zł

 1. za załadunek ręczny odpadów komunalnych znajdujących się poza pojemnikami cena wzrasta:

- w przypadku pojemników 110-120 l.      o 100%

- w przypadku wózka 1100 l. i kontenera  o 81 zł za 1m3

 1. dojazd poza teren miasta                                                                              3,10 zł/km 
 

UWAGA - Wolne powierzchnie do wynajęcia   (dodano 09-10-2012 09:25)

 
MPGK Sp. z o.o. oferuje wolne powierzchnie do wynajęcia:

- w budynku Łaźni Miejskiej: lokale do celów biurowych, handlowych -po dawnej aptece od strony przychodni i inne. Informacje pod numerem telefonu - 691 112 601, 42 716 23 11

- na terenie Centrum Handlowego
przy ulicy Aleksandrowskiej 13/15 oraz Barona 6: kioski handlowe oraz powierzchnie magazynowe. Informacje pod numerem telefonu - 607 886 954,            42 716 05 98.
 

 
Nasze rady na odpady   (dodano 23-12-2011 08:02)

„”Nasze rady na odpady” - promowanie wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów oraz edukacji ekologicznej wśród
mieszkańców Zgierza ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej”– projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu realizując zadania wynikające z Aktu Założycielskiego Spółki zleciła przeprowadzenie szkoleń, które miały na celu podnieść świadomość uczniów zgierskich szkół a przez nich również pozostałych mieszkańców w zakresie ekologii, ochrony środowiska i standardów z tym związanych. Wszystkie te działania skierowane były na poprawę warunków ekologicznych w miejscu zamieszkania uczestników projektu a tym samym w bliższym i dalszym sąsiedztwie mieszkańców naszego regionu. Dbałość poszczególnych mieszkańców o środowisko przyczyni się do czystego i bezpiecznego miejsca zamieszkania i jego okolic stwarzając je bardziej atrakcyjnym dla potencjalnych turystów i osób planujących zamieszkanie w Zgierzu i okolicach a przede wszystkim dla naszych mieszkańców.
Szkolenie miało przede wszystkim spowodować poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, zdobycia lub udoskonalenia umiejętności obserwowania i analizowania zjawisk
przyrodniczych, podniesienia świadomości ekologicznej i wykształcenia postaw proekologicznych, zrozumienia roli człowieka w środowisku przyrodniczym oraz poznania zagrożenia dla środowiska naturalnego, skutków jego zanieczyszczenia i sposobów ochrony środowiska i przyrody. Dla utrwalenia uzyskanej w trakcie szkolenia służyć będą publikacje i gadżety rozdane jego uczestnikom w trakcie i po szkoleniu.Zadanie w 67 % współfinansowane było z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – wartość projektu to 40 000 złotych netto.
Doraźnym efektem szkoleń były sugestie uczniów i nauczycieli, aby zwiększyć ilość wysepek ekologicznych na terenie Zgierza. Wychodząc naprzeciw apelom mieszkańców Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu wystąpi z wnioskiem do Urzędu Miasta Zgierza o wyznaczenie miejsc na których Spółka mogłaby postawić pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Świadomość ekologiczna mieszkańców w wyniku szkolenia w naturalny sposób zostanie zwiększona. Dodatkowe miejsca do odbioru spowodują, że więcej odpadów trafi do recyklingu a nie np. na wysypisko lub do lasu co w prosty sposób dowodzi o osiągnięciu przez projekt właściwego efektu ekologicznego. 
 


« nowsze       1 2 z 2       starsze »