Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

PARK PRZEMYSŁOWY BORUTA - REGULAMIN

Załącznik nr 1 do umowy powołania Parku Przemysłowego Boruta Zgierz

Regulamin Parku Przemysłowego Boruta Zgierz

§ 1.

Siedzibą Parku Przemysłowego Boruta Zgierz, zwanego dalej „Parkiem”, jest miasto Zgierz.

§ 2.

Park używa pieczęci „Park Przemysłowy Boruta Zgierz” i logo określone w § 3 Regulaminu.

§ 3.

Logo Parku stanowi pięć sztabek niebieskich i jedna żółta oraz napis „Park Przemysłowy Boruta Zgierz”. Logo Parku określone jest w załączniku graficznym nr 2 do umowy Parku.

§ 4.

Uczestnictwo w Parku jest dobrowolne.

§ 5.

Uczestnikami Parku mogą być:

 1. osoby fizyczne, prawne oraz nie mające osobowości prawnej spółki prawa handlowego, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Parku,
 2. osoby fizyczne, prawne oraz nie mające osobowości prawnej spółki prawa handlowego, posiadające prawo do władania nieruchomościami na terenie Parku, a które na terenie tych nieruchomości nie prowadzą działalności gospodarczej,
 3. organizacje i agencje gospodarcze, banki, biura konsultingowe, zainteresowane rozwojem Parku, dla których siedzibą nie jest miasto Zgierz,
 4. przedsiębiorcy świadczący usługi sprzedaży nośników energii, gazu ziemnego, wody i odbioru ścieków i usług telekomunikacyjnych, dla których siedzibą nie jest miasto Zgierz,
 5. producenci energii elektrycznej i cieplnej, dla których siedzibą nie jest miasto Zgierz,
 6. szkoły wyższe i instytuty naukowe.

§ 6.

Zmiana terenu Parku objętego możliwością uzyskania ulgi w podatku od nieruchomości może nastąpić w przypadku:

 1. przystąpienia nowego uczestnika do Parku i zadeklarowanie gruntów, zgodnie z § 3 umowy,
 2. zadeklarowania przez dotychczasowego uczestnika do terenu Parku objętego możliwością uzyskania ulgi w podatku od nieruchomości nowych gruntów, zgodnie z § 3 umowy,
 3. odstąpienia od umowy z uczestnikiem Parku w przypadku określonym w § 6 ust. 1 pkt 3, ust. 2 lub ust. 3 umowy Parku - w takim przypadku zmniejsza sie teren Parku objęty możliwością uzyskania ulgi w podatku od nieruchomości o grunty tego uczestnika,
 4. odstąpienia od umowy przez uczestnika Parku zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 - w takim przypadku zmniejsza sie teren parku objęty możliwością uzyskania ulgi w podatku od nieruchomości o grunty tego uczestnika.

§ 7.

Zmiana terenu Parku objętego możliwością uzyskania ulgi w podatku od nieruchomości nie stanowi zmiany umowy Parku.

§ 8.

Uczestnicy Parku mają prawo:

 1. występowania z wnioskami do rady Miasta Zgierza za pośrednictwem Prezydenta o wprowadzenie (uzyskanie) ulg w podatku od nieruchomości,
 2. korzystania z ulg podatkowych w podatku od nieruchomości w części podatku dotyczącej budynków i budowli,
 3. używania logo Parku
 4. uczestniczenia we wszystkich formach działania Parku,
 5. zgłaszania uwag i wniosków do działania Parku do Zarządzającego,
 6. uczestniczenia w zebraniach uczestników i konsultacjach, co do planowanych inwestycji na terenie Parku, z prawem głosu.

§ 9.

Uczestnicy Parku mają obowiązek:

 1. przestrzegać warunków umowy powołania Parku i postanowień jego Regulaminu,
 2. regularnie opłacać składki członkowskie,
 3. współdziałać w realizacji zadań Parku.

§ 10.

 1. Wysokość składek członkowskich, ustalona zostaje w zależności od wielkości podmiotu gospodarczego. Wielkość podmiotu ustalona zostaje zgodnie z kryteriami europejskimi określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 364/2004.
 2. Typy przedsiębiorstw wg klasyfikacji UE
  Kryterium Mikro Małe Średnie Duże
  Liczba zatrudnionych Poniżej 10 osób 10-49 osób 50-250 osób Powyżej 250 osób
  Roczny obrót lub
  suma bilansowa
  do 2 mln euro 2-10 mln euro 10-50 mln euro Powyżej 50 mln euro

  do 2 mln euro 2-10 mln euro 10-43 mln euro Powyżej 43 mln euro
 3. Od wysokości składki ustalone zostaje prawo do wykonywania głosu na zebraniu uczestników Parku tj.:
  1. mikro– 50 zł miesięcznie= prawo do 1 głosu
  2. małe– 100 zł miesięcznie= prawo do 2 głosów
  3. średnie– 300 zł miesięcznie= prawo do 6 głosów
  4. duże– 500 zł miesięcznie= prawo do 10 głosów
 4. Płatności składek w okresach kwartalnych.
 5. Uczestnik może dokonywać wpłaty składek jednorazowo.
 6. Szkoły wyższe i instytuty naukowe nie są zobowiązane do wnoszenia składek członkowskich, w takim przypadku przysługuje im wyłącznie prawo do głosu doradczego.
 7. Wysokość składki dla Gminy Miasta Zgierza ustalona jest decyzją Prezydenta Miasta Zgierza na dany rok budżetowy.
 8. Podmioty określone w pkt 5 i 6 w przypadku wpłacenia składek członkowskich zachowują prawo do wykonywania głosu na zebraniu uczestników zgodnie z pkt 2.

§ 11.

Każdy uczestnik Parku ma prawo do wpłacania dodatkowej składki dobrowolnej tzw. ,,składki celowej” - przeznaczonej na współfinansowanie łącznie z Miastem, konkretnego zadania inwestycyjnego czy modernizacyjnego uzgodnionego w ramach odrębnego porozumienia zawartego z udziałem zainteresowanego uczestnika, Miasta i Zarządzającego Parkiem.

§ 12.

Składki członkowskie uczestnik wnosi z góry do dnia 14-go pierwszego miesiąca kwartału, w którym przystąpił do Parku.

§ 13.

W przypadku odstąpienia od umowy z uczestnikiem Parku lub przez uczestnika Parku, wniesione składki nie podlegają zwrotowi.

§ 14.

Przychody Parku stanowią:

 1. składki członkowskie,
 2. dotacje i subwencje,
 3. inne przychody.

§ 15.

Zarządzający Parkiem nie może zaciągać zobowiązań wyższych niż preliminowane dwuletnie dochody z tytułu składek członkowskich uczestników.

§ 16.

Majątkiem Parku są środki finansowe i inne aktywa powstałe ze składek członkowskich, składek celowych i innych przychodów.

§ 17.

Aktywa i pasywa Parku ewidencjonowane są na wyodrębnionych kontach bankowych i księgowych Zarządzającego.

§ 18.

Do kompetencji zebrania uczestników należy:

 1. ustanawianie zmian Regulaminu w zakresie zmian wysokości składek członkowskich, z zastrzeżeniem, że wysokość składek nie może być niższa niż określona w § 10 ust. 2, Regulaminu. Zmiana wysokości składek członkowskich nie oznacza zmiany umowy Parku,
 2. ustalanie wysokości opłat od sprzedaży usług i produktów uczestnikom Parku, zgodnie z § 14 pkt 2 Regulaminu,
 3. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządzającego,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia przez Zarządzającego środków trwałych,
 5. ustalanie planu gospodarki finansami Parku,
 6. ustalanie rocznych zadań do realizacji,
 7. ustalanie wysokości wynagrodzenia Zarządzającego.

§ 19.

Uczestnik – osoba fizyczna bierze udział w zebraniu osobiście lub w osobie delegowanego przez nią przedstawiciela.

§ 20.

Uczestnik – osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółki prawa handlowego jest reprezentowana przez delegowanego przez nią przedstawiciela.

§ 21.

Uchwały zebrania uczestników zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu uczestników.

§ 22.

 1. Zebrania uczestników odbywają się co najmniej dwa razy do roku, w pierwszym półroczu do dnia 28 lutego, a w drugim półroczu do dnia 30 września.
 2. Na zebraniu uczestników do dnia 28 lutego, Zarządzający Parkiem przedstawi sprawozdanie z działalności Parku Przemysłowego Boruta Zgierz za rok ubiegły oraz zamierzenia na rok bieżący.

§ 23.

Zebranie uczestników zwołuje Zarządzający Parkiem.

§ 24.

Do kompetencji Zarządzającego należy:

 1. kierowanie działalnością Parku oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. prowadzenie rejestru uczestników Parku,
 3. prowadzenie gospodarki finansowej Parku,
 4. wypowiadanie się w imieniu Parku,
 5. podpisywanie i rozwiązywanie umów w imieniu Parku, w tym umowy Parku z nowymi uczestnikami z zastrzeżeniem § 18 pkt 2 Regulaminu.

§ 25.

Zarządzający za kierowanie działalnością Parku może pobierać wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem VAT, w wysokości nie większej niż 30% przychodów Parku. Wynagrodzenie może zostać zwiększone przez zebranie uczestników zgodnie z § 18 pkt 7 Regulaminu.

§ 26.

Regulamin powyższy jest integralną częścią umowy Parku Przemysłowego Boruta Zgierz.

§ 27.

Regulamin obowiązuje od 01.07.2008r.