Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

TARGOWISKO - REZERWACJA STANOWISK


Zasady rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim „Mój Rynek" przy ulicy Aleksandrowskiej w Zgierzu

§ 1.

 1. Przez rezerwację stanowiska handlowego rozumie się przyznanie stanowiska handlowego na czas określony w danym roku kalendarzowym , wg. procedur określonych w Zasadach rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim „Mój Rynek" przy ulicy Aleksandrowskiej w Zgierzu.
 2. Rezerwacji podlegają stanowiska handlowe, które dzielą się na:
  • plac pod sprzedaż pod wiatą
  • plac pod sprzedaż z samochodu
  • plac pod sprzedaż bez samochodu

§ 2.

 1. Jeden podmiot handlujący lub producent rolny może dokonać rezerwacji maksymalnie do 2 stanowisk.
 2. Rezerwacji dokonuje się odpłatnie na okres:
  • 1 miesiąca,
  • 6 miesięcy,
  • 12 miesięcy.
 3. Nie można rezerwować stanowisk z wyprzedzeniem pomijając ciągłość miesięcy kalendarzowych.
 4. W celu przyznania stanowisk handlowych należy złożyć wniosek o rezerwację stanowiska handlowego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr. 1 do niniejszych zasad. Wnioski o rezerwację należy składać do biura Zarządzającego Targowiskiem MPGK Sp. z o.o., adres biura ul. Aleksandrowska 13/15 w Zgierzu, Kiosk B 13, w godzinach pracy biura.
 5. Terminem wniesienia opłaty za rezerwację stanowiska handlowego jest ostatni dzień miesiąca poprzedzającego okres, na który ma obowiązywać rezerwacja. W przypadku, gdy termin opłaty należności za rezerwację przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin opłaty upływa następnego dnia roboczego.
 6. Wpłaty należy dokonać w biurze Zarządzającego Targowiskiem MPGK Sp. z o.o., adres biura ul. Aleksandrowska 13/15 w Zgierzu, Kiosk B 13, w godzinach pracy biura.
 7. Brak wniesienia opłaty rezerwacyjnej przez handlującego w powyższych terminach, wynikających z treści pkt. 5, skutkować będzie anulowaniem rezerwacji.
 8. Osobie, która wykupiła rezerwację zapewnia się możliwość zajęcia miejsca zarezerwowanego stanowiska – stanowisk, do godziny 7.30 każdego dnia, w którym prowadzony jest handel. W razie nie zajęcia stanowiska przez osobę uprawnioną do godziny 7.30 miejsce to przejdzie do dyspozycji Zarządzającego Targowiskiem MPGK Sp. z o.o. i może zostać udostępnione innemu handlującemu, a osobie która wykupiła rezerwację nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności zwrot opłaty rezerwacyjnej.
 9. Rezerwacje maja charakter „imienny". Niedopuszczalne jest odpłatne lub nieodpłatne przenoszenie uprawnień z rezerwacji na inne osoby bez zgody Zarządzającego Targowiskiem MPGK Sp. z o.o.. W razie stwierdzenia udostępniania rezerwacji osobom nieuprawnionym, przenoszenia uprawnień, wydawania dokumentu rezerwacji lub pobierania opłaty z tego tytułu, rezerwacja wygasa bez prawa żądania zwrotu opłaty za pozostały okres rezerwacji.
 10. Opłata za rezerwację stanowiska handlowego nie podlega zwrotowi.
 11. Wniesienie opłaty rezerwacyjnej nie zwalnia handlującego od uiszczenia opłaty targowej i eksploatacyjnej.
 12. Osoby posiadające rezerwację zobowiązane są do podpisania i okazania inkasentom oraz innym uprawnionym pracownikom Zarządzającego Targowiskiem MPGK Sp. z o.o. dokumentów potwierdzających rezerwację wraz z dowodem uiszczenia opłaty za rezerwację.
 13. Rezerwacja może być cofnięta przez Zarządzającego Targowiskiem MPGK Sp. z o.o., w przypadku nie stosowania się do Regulaminu Targowiska „Mój Rynek" oraz postanowień Zasad rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim „Mój Rynek" przy ulicy Aleksandrowskiej w Zgierzu.
 14. Handlujący, który nie posiada rezerwacji, zajmuje dostępne wolne stanowisko handlowe niezarezerwowane przez innych sprzedających, wskazane przez Zarządzającego Targowiskiem MPGK Sp. z o.o.
 15. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Zarządzającego Targowiskiem MPGK Sp. z o.o., może wstrzymać przyznawanie rezerwacji na wszystkie lub wybrane stanowiska handlowe.

§ 3.

Wysokość opłaty z tytułu rezerwacji jednego stanowiska na terenie targowiska miejskiego „Mój Rynek" obowiązuje wg. cennika u Zarządzającego Targowiskiem MPGK Sp. z o.o..