Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

TARGOWISKO - REGULAMIN

Załącznik do uchwały Nr X/114/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2019r.


Regulamin Targowiska Miejskiego „MÓJ RYNEK” w Zgierzu

§ 1. Użyte w niniejszym Regulaminie Targowiska miejskiego, zwanego dalej „Regulaminem”, pojęcia oznaczają:

1) powierzchnia handlowa - powierzchnię sprzedaży, o której mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566, Dz. U. z 2018 r. poz. 1496), tj. część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.);

2) rolnik - w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.) osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo rolne jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym Traktatów, określonym w art. 52 TUE w związku z art. 349 i 355 TFUE, oraz które prowadzą działalność rolniczą;

3) koszt wynajmu powierzchni handlowej - koszt obejmujący wszystkie opłaty, jakie osoba handlująca musi uiścić chcąc sprzedawać produkty na Targowisku.

§ 2. 1 Targowisko miejskie „Mój Rynek”, zwane dalej „Targowiskiem”, jest czynne:

1) w poniedziałki w okresie od 1 maja do 31 sierpnia w godzinach 6.00 - 18.00;

2) od wtorku do piątku:

a) w okresie od 1 października do 31 marca w godzinach 6.00 – 16.00,

b) w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach 6.00 – 18.00;

3) w soboty w godzinach 6.00 – 15.00.

2. W uzasadnionych przypadkach Targowisko może być czynne w pozostałe dni tygodnia i w innych godzinach niż określone w ust. 1, za zgodą zarządzającego.

§ 3. Nadzór nad Targowiskiem sprawuje Prezydent Miasta Zgierza.

§ 4. 1. Do prowadzenia działalności handlowej na Targowisku uprawnieni są przedsiębiorcy oraz inne osoby, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, ze zm.) zgodnie z jej art. 6 ust. 1.

2. Łączna powierzchnia handlowa Targowiska wynosi 1 387,17 m2.

3. Powierzchnia handlowa przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów rolnospożywczych stanowi co najmniej 31% powierzchni handlowej Targowiska.

4. Szczegółowy podział Targowiska na strefy handlowe, z uwzględnieniem powierzchni handlowej, o której mowa w ust. 3 powyżej, wskazany został w załączniku do niniejszego Regulaminu.

§ 5. 1. Osoby dokonujące sprzedaży na Targowisku, z wyjątkiem podatników podatku od nieruchomości położonych na Targowisku, są obowiązane do uiszczania opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Miasta Zgierza oraz do uiszczania innych należności wymaganych przez zarządzającego Targowiskiem za świadczone przez niego usługi, w tym za korzystanie z urządzeń znajdujących się na Targowisku, z zastrzeżeniem § 5. ust. 2. Regulaminu.

2. Inkasent zaopatrzony w identyfikator jest obowiązany wystawić pokwitowanie uiszczenia opłaty targowej.

3. Osoby dokonujące sprzedaży na Targowisku są obowiązane do zachowania dowodu uiszczenia opłaty targowej przez okres prowadzenia sprzedaży i okazywania go na żądanie osób uprawnionych do kontroli.

4. Ujawniony podczas kontroli brak uiszczenia opłaty targowej pociąga za sobą obowiązek jej niezwłocznego uregulowania u inkasenta.

§ 6. 1. Na Targowisku dozwolone jest w szczególności prowadzenie sprzedaży artykułów spożywczych oraz przemysłowych, z wyjątkiem:

1) napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych;

2) nafty, benzyny, innych paliw;

3) spirytusu skażonego;

4) substancji i mieszanin niebezpiecznych;

5) produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

6) broni, amunicji, materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych (w tym sztucznych ogni, petard, rac);

7) materiałów budowlanych i opałowych;

8) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów;

9) walut obcych oraz dewiz;

10) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

11) suplementów diety;

12) środków spożywczych zafałszowanych, zepsutych lub szkodliwych dla zdrowia lub życia człowieka;

13) artykułów pochodzących z przestępstwa lub nielegalnego źródła;

14) innych artykułów, objętych zakazem sprzedaży na podstawie odrębnych przepisów prawa.

2. Sprzedaż grzybów, w tym suszonych oraz przetworów grzybowych może być prowadzona na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

3. Na Targowisku zabronione jest prowadzenie sprzedaży zwierząt, z wyjątkiem prowadzenia sprzedaży żywych ryb, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7. Na Targowisku zabrania się w szczególności:

1) spożywania napojów alkoholowych;

2) reklamy i promocji wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych;

3) prowadzenia sprzedaży w drodze publicznych losowań;

4) organizowania i prowadzenia gier hazardowych i oszukańczych.

§ 8. Wjazd na teren Targowiska, z wyjątkiem działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 297/13, dozwolony jest wyłącznie dla pojazdów, z których prowadzona jest sprzedaż oraz służących dla dowozu towarów. Jednakże zabrania się wjazdu tych pojazdów na teren Targowiska w godzinach 8.00-14.00, a w soboty w godzinach 8.00-11.00.

§ 9. Osoby prowadzące sprzedaż na Targowisku są obowiązane do:

1) dokonywania sprzedaży w miejscu wyznaczonym przez zarządzającego Targowiskiem;

2) uwidaczniania cen na wystawianych towarach;

3) używania urządzeń pomiarowych (wag) z ważną cechą legalizacji oraz w sposób umożliwiający stwierdzenie prawidłowości pomiaru (ważenia);

4) utrzymywania czystości i porządku w czasie trwania handlu oraz uprzątnięcia miejsca prowadzenia handlu po zakończeniu sprzedaży;

5) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości;

6) usunięcia z terenu Targowiska pojazdów oraz przenośnych stanowisk handlowych najpóźniej w ciągu godziny od wyznaczonego Regulaminem czasu zakończenia prowadzenia handlu;

7) przestrzegania postanowień Regulaminu, przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, przeciwpożarowych i innych obowiązujących przepisów prawa oraz poleceń zarządzającego Targowiskiem w zakresie uprawnień określonych niniejszym Regulaminem.

§ 10. 1. Zarządzający Targowiskiem czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu, odpowiada za porządek, bezpieczeństwo oraz stan sanitarny Targowiska.

2. Zarządzający Targowiskiem obowiązany jest do uprzątnięcia terenu Targowiska, każdego dnia, w którym prowadzony jest handel, najpóźniej w ciągu trzech godzin od opuszczenia terenu Targowiska przez handlujących.

3. Zarządzający Targowiskiem wyznacza miejsca sprzedaży oraz czuwa nad prawidłowym ich wykorzystaniem.

4. Dla usprawnienia prowadzenia handlu na Targowisku zarządzający Targowiskiem świadczy usługi rezerwacji stanowisk handlowych.

5. Zasady rezerwacji stanowisk handlowych oraz cennik usług rezerwacyjnych ustala zarządzający Targowiskiem.

6. W przypadku stwierdzenia prowadzenia sprzedaży wbrew przepisom Regulaminu, powszechnie obowiązującym przepisom prawa lub stwierdzenia innych uchybień, zarządzający Targowiskiem wydaje polecenia porządkowe lub zawiadamia właściwe służby uprawnione do kontroli.

§ 11. Wszelkie sprawy nie ujęte w Regulaminie korzystający z Targowiska uzgadniają z zarządzającym Targowiskiem.

§ 12. Skargi i wnioski w sprawach dotyczących działalności zarządzającego Targowiskiem oraz funkcjonowania Targowiska przyjmuje Prezydent Miasta Zgierza.

§ 13. Korzystający z Targowiska naruszający przepisy niniejszego Regulaminu podlegają karze wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.Administrator:
MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu ul. Łęczycka 24
Kierownik Targowiska Tel. 607 886 954
§ 1. Użyte w niniejszym Regulaminie Targowiska miejskiego "Mój Rynek", zwanego dalej „Regulaminem”, pojęcia oznaczają:
 1. powierzchnia handlowa - powierzchnię sprzedaży, o której mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566, Dz. U. z 2018 r. poz. 1496), tj. część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.);
 2. rolnik - w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.) osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo rolne jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym Traktatów, określonym w art. 52 TUE w związku z art. 349 i 355 TFUE, oraz które prowadzą działalność rolniczą;
 3. koszt wynajmu powierzchni handlowej - koszt obejmujący wszystkie opłaty, jakie osoba handlująca musi uiścić chcąc sprzedawać produkty na Targowisku.

§ 2. 1. Targowisko miejskie „Mój Rynek”, zwane dalej „Targowiskiem”, jest czynne:
 1. w poniedziałki w okresie od 1 maja do 31 sierpnia w godzinach 6.00 - 18.00;
 2. od wtorku do piątku:
    a)  w okresie od 1 października do 31 marca w godzinach 6.00 – 16.00,
    b)  w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach 6.00 – 18.00;
 3. w soboty w godzinach 6.00 – 15.00.
2. W uzasadnionych przypadkach Targowisko może być czynne w pozostałe dni tygodnia i w innych godzinach niż określone w ust. 1, za zgodą zarządzającego.

§ 3. Nadzór nad Targowiskiem sprawuje Prezydent Miasta Zgierza.

§ 4. 1. Do prowadzenia działalności handlowej na Targowisku uprawnieni są przedsiębiorcy oraz inne osoby, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, ze zm.) zgodnie z jej art. 6 ust. 1.
2. Łączna powierzchnia handlowa Targowiska wynosi 1 387,17 m2.
3. Powierzchnia handlowa przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów rolnospożywczych stanowi co najmniej 31% powierzchni handlowej Targowiska.
4. Szczegółowy podział Targowiska na strefy handlowe, z uwzględnieniem powierzchni handlowej, o której mowa w ust. 3 powyżej, wskazany został w załączniku do niniejszego Regulaminu.

§ 5. 1. Osoby dokonujące sprzedaży na Targowisku, z wyjątkiem podatników podatku od nieruchomości położonych na Targowisku, są obowiązane do uiszczania opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Miasta Zgierza oraz do uiszczania innych należności wymaganych przez zarządzającego Targowiskiem za świadczone przez niego usługi, w tym za korzystanie z urządzeń znajdujących się na Targowisku, z zastrzeżeniem § 5. ust. 2. Regulaminu.
2. Do odwołania, lecz nie krócej niż w okresie do 31.12.2024 roku, koszt wynajmu powierzchni handlowej Targowiska przez rolników będzie co najmniej 25% niższy od kosztu wynajmu powierzchni handlowej przez inne podmioty.
3. Inkasent zaopatrzony w identyfikator jest obowiązany wystawić pokwitowanie uiszczenia opłaty targowej.
4. Osoby dokonujące sprzedaży na Targowisku są obowiązane do zachowania dowodu uiszczenia opłaty targowej przez okres prowadzenia sprzedaży i okazywania go na żądanie osób uprawnionych do kontroli.
5. Ujawniony podczas kontroli brak uiszczenia opłaty targowej pociąga za sobą obowiązek jej niezwłocznego uregulowania u inkasenta.

§ 6. 1. Na Targowisku dozwolone jest w szczególności prowadzenie sprzedaży artykułów spożywczych oraz przemysłowych, z wyjątkiem:
 1. napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych;
 2. nafty, benzyny, innych paliw;
 3. spirytusu skażonego;
 4. substancji i mieszanin niebezpiecznych;
 5. produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 6. broni, amunicji, materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych (w tym sztucznych ogni, petard, rac);
 7. materiałów budowlanych i opałowych;
 8. kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów;
 9. walut obcych oraz dewiz;
 10. środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
 11. suplementów diety;
 12. środków spożywczych zafałszowanych, zepsutych lub szkodliwych dla zdrowia lub życia człowieka;
 13. artykułów pochodzących z przestępstwa lub nielegalnego źródła;
 14. innych artykułów, objętych zakazem sprzedaży na podstawie odrębnych przepisów prawa.
2. Sprzedaż grzybów, w tym suszonych oraz przetworów grzybowych może być prowadzona na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
3. Na Targowisku zabronione jest prowadzenie sprzedaży zwierząt, z wyjątkiem prowadzenia sprzedaży żywych ryb, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7. Na targowisku zabrania się w szczególności:
 1. spożywania napojów alkoholowych;
 2. reklamy i promocji wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych;
 3. prowadzenia sprzedaży w drodze publicznych losowań;
 4. organizowania i prowadzenia gier hazardowych i oszukańczych.
§ 8. Wjazd na teren Targowiska, z wyjątkiem działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 297/13, dozwolony jest wyłącznie dla pojazdów, z których prowadzona jest sprzedaż oraz służących dla dowozu towarów. Jednakże zabrania się wjazdu tych pojazdów na teren Targowiska w godzinach 8.00-14.00, a w soboty w godzinach 8.00-11.00.

§ 9. Osoby prowadzące sprzedaż na Targowisku są obowiązane do:
 1. dokonywania sprzedaży w miejscu wyznaczonym przez zarządzającego Targowiskiem;
 2. uwidaczniania cen na wystawianych towarach;
 3. używania urządzeń pomiarowych (wag) z ważną cechą legalizacji oraz w sposób umożliwiający stwierdzenie prawidłowości pomiaru (ważenia);
 4. utrzymywania czystości i porządku w czasie trwania handlu oraz uprzątnięcia miejsca prowadzenia handlu po zakończeniu sprzedaży;
 5. posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości;
 6. usunięcia z terenu targowiska pojazdów oraz przenośnych stanowisk handlowych najpóźniej w ciągu godziny od wyznaczonego Regulaminem czasu zakończenia prowadzenia handlu;
 7. przestrzegania postanowień Regulaminu, przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, przeciwpożarowych i innych obowiązujących przepisów prawa oraz poleceń zarządzającego Targowiskiem w zakresie uprawnień określonych niniejszym Regulaminem.
§ 10. 1. Zarządzający targowiskiem czuwa nad przestrzeganiem regulaminu Targowiska, odpowiada za porządek, bezpieczeństwo oraz stan sanitarny Targowiska.
2. Zarządzający Targowiskiem obowiązany jest do uprzątnięcia terenu Targowiska, każdego dnia, w którym prowadzony jest handel, najpóźniej w ciągu trzech godzin od opuszczenia terenu Targowiska przez handlujących.
3. Zarządzający Targowiskiem wyznacza miejsca sprzedaży oraz czuwa nad prawidłowym ich wykorzystaniem.
4. Dla usprawnienia prowadzenia handlu na targowisku zarządzający Targowiskiem świadczy usługi rezerwacji stanowisk handlowych.
5. Zasady rezerwacji stanowisk handlowych oraz cennik usług rezerwacyjnych ustala zarządzający Targowiskiem.
6. W przypadku stwierdzenia prowadzenia sprzedaży wbrew przepisom Regulaminu, powszechnie obowiązującym przepisom prawa lub stwierdzenia innych uchybień, zarządzający Targowiskiem wydaje polecenia porządkowe lub zawiadamia właściwe służby uprawnione do kontroli.

§ 11. Wszelkie sprawy nie ujęte w Regulaminie korzystający z Targowiska uzgadniają z zarządzającym Targowiskiem.

§ 12. Skargi i wnioski w sprawach dotyczących działalności zarządzającego Targowiskiem oraz funkcjonowania Targowiska przyjmuje Prezydent Miasta Zgierza.

§ 13. Korzystający z Targowiska naruszający przepisy niniejszego Regulaminu podlegają karze wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Administrator:
MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu ul. Łęczycka 24
Kierownik Targowiska Tel. 607 886 954
 

Podział Targowiska na strefy handlowe

Regulamin - Plan Targowiska
Regulamin - Plan Targowiska - Legenda