Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

TARGOWISKO - REGULAMIN

Załącznik do uchwały Nr XXX/373/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r.


Regulamin Targowiska Miejskiego w Zgierzu

§ 1. 1. Targowisko miejskie jest czynne:
 1. w poniedziałki w okresie od 1 maja do 31 sierpnia w godzinach 6.00 - 18.00;
 2. od wtorku do piątku:
    a)  w okresie od 1 października do 31 marca w godzinach 6.00 - 16.00,
    b)  w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach 6.00 - 18.00;
 3. w soboty w godzinach 6.00 – 15.00.
2. W uzasadnionych przypadkach targowisko może być czynne w pozostałe dni tygodnia i w innych godzinach niż określone w ust. 1, za zgodą zarządzającego.

§ 2. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Prezydent Miasta Zgierza.

§ 3. Do prowadzenia działalności handlowej na targowisku uprawnieni są przedsiębiorcy oraz inne osoby, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej zgodnie z jej art. 3.

§ 4. 1. Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku, z wyjątkiem podatników podatku od nieruchomości położonych na targowisku, są obowiązane do uiszczania opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Miasta Zgierza oraz do uiszczania innych należności wymaganych przez zarządzającego targowiskiem za świadczone przez niego usługi, w tym za korzystanie z urządzeń znajdujących się na targowisku.
2. Inkasent zaopatrzony w identyfikator jest obowiązany wystawić pokwitowanie uiszczenia opłaty targowej.
3. Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku są obowiązane do zachowania dowodu uiszczenia opłaty targowej przez okres prowadzenia sprzedaży i okazywania go na żądanie osób uprawnionych do kontroli.
4. Ujawniony podczas kontroli brak uiszczenia opłaty targowej pociąga za sobą obowiązek jej niezwłocznego uregulowania u inkasenta.

§ 5. 1. Na targowisku dozwolone jest w szczególności prowadzenie sprzedaży artykułów spożywczych oraz przemysłowych, z wyjątkiem:
 1. napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych;
 2. nafty, benzyny, innych paliw;
 3. spirytusu skażonego;
 4. substancji i mieszanin niebezpiecznych;
 5. produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 6. broni, amunicji, materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych (w tym sztucznych ogni, petard, rac);
 7. materiałów budowlanych i opałowych;
 8. kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów;
 9. walut obcych oraz dewiz;
 10. środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
 11. suplementów diety;
 12. środków spożywczych zafałszowanych, zepsutych lub szkodliwych dla zdrowia lub życia człowieka;
 13. artykułów pochodzących z przestępstwa lub nielegalnego źródła;
 14. innych artykułów, objętych zakazem sprzedaży na podstawie odrębnych przepisów prawa.
2. Sprzedaż grzybów, w tym suszonych oraz przetworów grzybowych może być prowadzona na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
3. Na targowisku zabronione jest prowadzenie sprzedaży zwierząt, z wyjątkiem prowadzenia sprzedaży żywych ryb, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6. Na targowisku zabrania się w szczególności:
 1. spożywania napojów alkoholowych;
 2. reklamy i promocji wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych;
 3. prowadzenia sprzedaży w drodze publicznych losowań;
 4. organizowania i prowadzenia gier hazardowych i oszukańczych.
§ 7. Wjazd na teren targowiska, z wyjątkiem działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 297/13, dozwolony jest wyłącznie dla pojazdów, z których prowadzona jest sprzedaż oraz służących dla dowozu towarów. Jednakże zabrania się wjazdu tych pojazdów na teren targowiska w godzinach 8.00-14.00, a w soboty w godzinach 8.00-11.00.

§ 8. Osoby prowadzące sprzedaż na targowisku są obowiązane do:
 1. dokonywania sprzedaży w miejscu wyznaczonym przez zarządzającego targowiskiem;
 2. uwidaczniania cen na wystawianych towarach;
 3. używania urządzeń pomiarowych (wag) z ważną cechą legalizacji oraz w sposób umożliwiający stwierdzenie prawidłowości pomiaru (ważenia);
 4. utrzymywania czystości i porządku w czasie trwania handlu oraz uprzątnięcia miejsca prowadzenia handlu po zakończeniu sprzedaży;
 5. posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości;
 6. usunięcia z terenu targowiska pojazdów oraz przenośnych stanowisk handlowych najpóźniej w ciągu godziny od wyznaczonego regulaminem czasu zakończenia prowadzenia handlu;
 7. przestrzegania postanowień regulaminu targowiska, przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, przeciwpożarowych i innych obowiązujących przepisów prawa oraz poleceń zarządzającego targowiskiem w zakresie uprawnień określonych niniejszym regulaminem.
§ 9. 1. Zarządzający targowiskiem czuwa nad przestrzeganiem regulaminu targowiska, odpowiada za porządek, bezpieczeństwo oraz stan sanitarny targowiska.
2. Zarządzający targowiskiem obowiązany jest do uprzątnięcia terenu targowiska, każdego dnia, w którym prowadzony jest handel, najpóźniej w ciągu trzech godzin od opuszczenia terenu targowiska przez handlujących.
3. Zarządzający targowiskiem wyznacza miejsca sprzedaży oraz czuwa nad prawidłowym ich wykorzystaniem.
4. Dla usprawnienia prowadzenia handlu na targowisku zarządzający targowiskiem świadczy usługi rezerwacji stanowisk handlowych.
5. Zasady rezerwacji stanowisk handlowych oraz cennik usług rezerwacyjnych ustala zarządzający targowiskiem.
6. W przypadku stwierdzenia prowadzenia sprzedaży wbrew przepisom regulaminu targowiska, powszechnie obowiązującym przepisom prawa lub stwierdzenia innych uchybień, zarządzający targowiskiem wydaje polecenia porządkowe lub zawiadamia właściwe służby uprawnione do kontroli.

§ 10. Wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie targowiska korzystający z targowiska uzgadniają z zarządzającym targowiskiem.

§ 11. Skargi i wnioski w sprawach dotyczących działalności zarządzającego targowiskiem oraz funkcjonowania targowiska przyjmuje Prezydent Miasta Zgierza.

§ 12. Korzystający z targowiska naruszający przepisy niniejszego regulaminu podlegają karze wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Administrator:
MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu ul. Łęczycka 24
Kierownik Targowiska Tel. 607 886 954