Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

OCZYSZCZANIE MIASTA - ZASADY ODBIORU ODPADÓW

Zasady odbierania odpadów na terenie Gminy Miasto Zgierz z nieruchomości
zamieszkałych - jednorodzinnych

Odpady należy wystawiać w terminie zgodnym z harmonogramem do godz. 6.00 rano, odpady wystawione po dokonaniu odbioru będą mogły zostać odebrane dopiero w kolejnym wyznaczonym terminie odbierania danej frakcji odpadów zgodnie z harmonogramem. Niezależnie jakie odpady są odbierane w danym dniu, należy je wystawić przed posesję, w miejscu nieutrudniającym ruchu, tak aby pojazd odbierający odpady miał możliwość dojazdu i odebrania odpadów.

Zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości po selektywnym zbieraniu odpadów należy gromadzić i wystawiać w znormalizowanych pojemnikach (zgodnych z polską normą PN-EN-840-1 lub PN-EN-840-2), jedynie w przypadku okresowego zwiększenia odpadów można zastosować worki inne niż do selektywnego zbierania odpadów.
Ilość i pojemność pojemników oraz worków używanych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości powinna zapewnić ich nieprzepełnianie.
Pojemniki i worki używane na terenie nieruchomości muszą posiadać oznaczenie rodzaju zbieranych odpadów.

Selektywnie zgromadzone odpady wystawiamy w odpowiednim kolorze worka:
- zielonym – szkło białe i kolorowe (np. butelki, słoiki),
- żółtym – tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,
- niebieskim – papier i tektura, opakowania papierowe,
- brązowym – bioodpady (np. obierki, skorupki jaj, owoce i warzywa, resztki żywności itp.) oraz odpady z ogrodów (np. trawa, liście drobne gałązki).

W zamian za ponoszoną opłatę Gmina Miasto Zgierz zapewnia mieszkańcom domów jednorodzinnych worki do selektywnego gromadzenia odpadów. Pierwszy komplet worków można pobrać w Urzędzie Miasta Zgierza przy składaniu pierwszej deklaracji i zdeklarowaniu selektywnego zbierania odpadów lub w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Następnie worki do selektywnego zbierania odpadów w kolorach: żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym będą dostarczane właścicielom przez podmiot odbierający odpady na zasadzie wymiany: odbierane będą worki zapełnione odpadami a zostawiane będą w takiej samej ilości i takich samych kolorach worki czyste. Dodatkowe worki w ilości 1 sztuki na mieszkańca zadeklarowanego w deklaracji w ciągu jednego miesiąca (kolor worka zgodny z potrzebami mieszkańca) można pobrać w Urzędzie Miasta Zgierza lub w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ilość pobieranych worków będzie ewidencjonowana).

Uwaga: Jeśli właściciel stosuje pojemniki do selektywnego zbierania odpadów to należy te pojemniki oznaczyć odpowiednim kolorem oraz opisem rodzaju zgromadzonych odpadów.

Opady zebrane selektywnie, w tym leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony , posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnego remontu wykonanego we własnym zakresie jak również zużytą odzież i tekstylia można samodzielnie dostarczyć do działającego na terenie Gminy Miasto Zgierz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) działającego pod adresem Zgierz, ul. Barlickiego 3A w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 16:00, we wtorek od 10:00 do 18:00 oraz soboty w godzinach od 7:00 do 15:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Przeterminowane leki są zbierane w punktach:
• Apteka „Przy Banku”, 95-100 Zgierz, ul. 1 Maja 28 A
• Apteka E. Cylke, A. Cylke Sp. j., 95-100 Zgierz, ul. Plac Jana Pawła II 20
• Apteka „Arnika” Czernek, Kochański Sp.j., 95-100 Zgierz, ul. Witkacego 4
• Apteka „Najlepsza dla Ciebie” Sp.j., 95-100 Zgierz, Tuwima 18
• Apteka „Hortensja” Sp.j., 95-100 Zgierz, ul Fijałkowskiego 2
• Apteka „Afarm” Sp. z o.o., 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
• Apteka u Dominika, 95-100 Zgierz, ul. Jana Lechonia 2
• Apteka Słoneczna, 95-100 Zgierz, ul. Długa 6

W celu pozbycia się odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, zużytej odzieży i tekstyliów dla mieszkańców zostanie zorganizowana dwa razy do roku (na wiosnę i na jesień) zbiórka ww. odpadów sprzed posesji w terminach określonych w harmonogramie.


Reklamacje dotyczące odbioru odpadów można zgłaszać do pracownika Urzędu Miasta Zgierza pod nr tel. 42 714 31 61