Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

OCZYSZCZANIE MIASTA - AKTUALNOŚCI

Zasady zbiórki odpadów na terenie miasta Zgierza w roku 2017 (dodano 22-02-2017 18:19)

Zasady odbierania odpadów na terenie Gminy Miasto Zgierz z nieruchomości
zamieszkałych - jednorodzinnych

Odpady należy wystawiać w terminie zgodnym z harmonogramem do godz. 6.00 rano, odpady wystawione po dokonaniu odbioru będą mogły zostać odebrane dopiero w kolejnym wyznaczonym terminie odbierania danej frakcji odpadów zgodnie z harmonogramem. Niezależnie jakie odpady są odbierane w danym dniu, należy je wystawić przed posesję, w miejscu nieutrudniającym ruchu, tak aby pojazd odbierający odpady miał możliwość dojazdu i odebrania odpadów.

Zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości po selektywnym zbieraniu odpadów należy gromadzić i wystawiać w znormalizowanych pojemnikach (zgodnych z polską normą PN-EN-840-1 lub PN-EN-840-2), jedynie w przypadku okresowego zwiększenia odpadów można zastosować worki inne niż do selektywnego zbierania odpadów.
Ilość i pojemność pojemników oraz worków używanych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości powinna zapewnić ich nieprzepełnianie.
Pojemniki i worki używane na terenie nieruchomości muszą posiadać oznaczenie rodzaju zbieranych odpadów.

Selektywnie zgromadzone odpady wystawiamy w odpowiednim kolorze worka:
- zielonym – szkło białe i kolorowe (np. butelki, słoiki),
- żółtym – tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,
- niebieskim – papier i tektura, opakowania papierowe,
- brązowym – bioodpady (np. obierki, skorupki jaj, owoce i warzywa, resztki żywności itp.) oraz odpady z ogrodów (np. trawa, liście drobne gałązki).

W zamian za ponoszoną opłatę Gmina Miasto Zgierz zapewnia mieszkańcom domów jednorodzinnych worki do selektywnego gromadzenia odpadów. Pierwszy komplet worków można pobrać w Urzędzie Miasta Zgierza przy składaniu pierwszej deklaracji i zdeklarowaniu selektywnego zbierania odpadów lub w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Następnie worki do selektywnego zbierania odpadów w kolorach: żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym będą dostarczane właścicielom przez podmiot odbierający odpady na zasadzie wymiany: odbierane będą worki zapełnione odpadami a zostawiane będą w takiej samej ilości i takich samych kolorach worki czyste. Dodatkowe worki w ilości 1 sztuki na mieszkańca zadeklarowanego w deklaracji w ciągu jednego miesiąca (kolor worka zgodny z potrzebami mieszkańca) można pobrać w Urzędzie Miasta Zgierza lub w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ilość pobieranych worków będzie ewidencjonowana).

Uwaga: Jeśli właściciel stosuje pojemniki do selektywnego zbierania odpadów to należy te pojemniki oznaczyć odpowiednim kolorem oraz opisem rodzaju zgromadzonych odpadów.

Opady zebrane selektywnie, w tym leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony , posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnego remontu wykonanego we własnym zakresie jak również zużytą odzież i tekstylia można samodzielnie dostarczyć do działającego na terenie Gminy Miasto Zgierz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) działającego pod adresem Zgierz, ul. Barlickiego 3A w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 16:00, we wtorek od 10:00 do 18:00 oraz soboty w godzinach od 7:00 do 15:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Przeterminowane leki są zbierane w punktach:
• Apteka „Przy Banku”, 95-100 Zgierz, ul. 1 Maja 28 A
• Apteka E. Cylke, A. Cylke Sp. j., 95-100 Zgierz, ul. Plac Jana Pawła II 20
• Apteka „Arnika” Czernek, Kochański Sp.j., 95-100 Zgierz, ul. Witkacego 4
• Apteka „Najlepsza dla Ciebie” Sp.j., 95-100 Zgierz, Tuwima 18
• Apteka „Hortensja” Sp.j., 95-100 Zgierz, ul Fijałkowskiego 2
• Apteka „Afarm” Sp. z o.o., 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
• Apteka u Dominika, 95-100 Zgierz, ul. Jana Lechonia 2
• Apteka Słoneczna, 95-100 Zgierz, ul. Długa 6

W celu pozbycia się odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, zużytej odzieży i tekstyliów dla mieszkańców zostanie zorganizowana dwa razy do roku (na wiosnę i na jesień) zbiórka ww. odpadów sprzed posesji w terminach określonych w harmonogramie.


Reklamacje dotyczące odbioru odpadów można zgłaszać do pracownika Urzędu Miasta Zgierza pod nr tel. 42 714 31 61
Zasady zbiórki odpadów na terenie miasta Zgierza w roku 2016 (dodano 15-01-2016 19:15)

Niezależnie jakie odpady są odbierane w danym dniu, należy je wystawić przed posesję, w miejscu nieutrudniającym ruchu, tak aby samochód specjalistyczny miał możliwość dojazdu i odebrania odpadów.

Mieszkańcy niesegregujący odpadów – wystawiają je wyłącznie w określonych w harmonogramie terminach odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania, w pojemnikach posiadających uchwyty do mechanicznego załadunku bądź w czarnych workach.

Mieszkańcy segregujący odpady – wystawiają je wyłącznie w określonych w harmonogramie terminach:
  • odpady pozostałe po segregacji w pojemnikach z uchwytami lub czarnych workach
  • odpady wysegregowane w odpowiednim kolorze worka:
    • zielonym – szkło (np. butelki, słoiki)
    • żółtym – tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe (np. kartony po sokach, mleku itp.)
    • niebieskim – papier, tektura
  • odpady (BIO) w brązowych workach – odpady ulegające biodegradacji spożywcze i kuchenne (np. obierki, skorupki jaj, owoce i warzywa, resztki żywności itp.) oraz odpady z ogrodów (np. trawa, liście, drobne gałązki)

Ww odpady mogą być również wystawiane we właściwie oznakowanych pojemnikach posiadających uchwyty do mechanicznego załadunku. Jednocześnie przypominamy, że jest możliwość bezpłatnego dostarczenia odpadów na PSZOKi (Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) znajdujące się w Zgierzu przy ul. Barlickiego 3a oraz Wiosny Ludów 22, od poniedziałku do piątku w godzinach 6-15 oraz soboty 6-13.
Więcej informacji na stronach: www.rs2.pl, www.miasto.zgierz.pl.

Jeżeli mieszkaniec niesegregujący odpadów komunalnych posortował je i chce je oddać jako odpady selektywnie zebrane to powinien je wystawić w odpowiednim kolorze worków (żółty, zielony, niebieski, brązowy) w dniu zbiórki danej frakcji.
MPGK Sp. z o.o. odbiorcą odpadów komunalnych w Gminie Ozorków w roku 2016 (dodano 02-01-2016 17:55)

W okresie 01.01.2016r. do 31.12.2016r. na podstawie zawartej umowy MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu nadal jest wykonawcą usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Ozorków.
Terminy odbioru odpadów w ww okresie w poszczególnych miejscowościach przedstawione są w harmonogramie. Prosimy o dokładne zapoznanie się i wystawianie odpadów w podanych terminach.
MPGK Sp. z o.o. odbiorcą odpadów komunalnych w Zgierzu w roku 2016 (dodano 02-01-2016 17:45)

Informujemy mieszkańców, że w okresie 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Spółka MPGK nadal obsługuje w zakresie odbioru odpadów komunalnych posesje w obrębie rejonu nr 1 na terenie miasta Zgierza.
Szczegółowe terminy odbioru odpadów oraz listę ulic należących do rejonu nr 1 przedstawia harmonogram.
Informacja dotycząca odpadów zielonych oraz BIO (dodano 29-05-2015 17:45)

Urząd Miasta Zgierza, MPGK sp. z o.o. oraz RSII sp. z o.o. przypominają, iż zgodnie z §13 ust.1 pkt.5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz, worki do odpadów zielonych oraz biodegradowalnych (trawa, liście, gałęzie, obierki) muszą być brązowe oraz o pojemności minimum 60 l. i mogą być zakupione w każdym dowolnym punkcie oferującym takie worki.
Powyższy zapis dotyczy się zarówno osób segregujących jak i niesegregujących, a chcących oddać same odpady zielone lub BIO. Zgodnie z art. 9e ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013r. poz.1399 z późn. zm.) zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

Przypominamy również harmonogram odbioru powyższych odpadów (Rejon nr I): czerwiec: 11, 25; lipiec: 9, 23; sierpień: 6, 20; wrzesień: 3, 17; październik: 1, 15, 29; listopad: 12; grudzień: 10.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych - VI-XII 2015r. (dodano 28-05-2015 18:15)

MPGK Sp. z o.o. wraz z Urzędem Miasta Zgierza organizują dla mieszkańców Zgierza (Rejon nr I) bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych (szafy, meble, kanapy, wersalki, dywany, wykładziny), elektrycznych i elektronicznych (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie: zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki).
Odbiór z Rejonu nr I odbędzie się w następujących terminach: 16 VI, 22 IX, 3 XII 2015r.
Lista ulic należących do Rejonu nr I dostępna jest na stronie Zgierz - Oczyszczanie miasta - Rejon nr I.
Odbiór odpadów z pozostałych rejonów zapewnia spółka RSII. Terminy odbioru odpadów z poszczególnych rejonów oraz wszelkie dodatkowe informacje (także na temat zbiórki odpadów zielonych oraz BIO) znajdują się na ulotce akcji "Zgierz - Terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych".
Punkty Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (dodano 25-05-2015 18:15)

Informujemy, że dla mieszkańców miasta Zgierza działają dwa Punkty Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (PSZOK):
• RS II Sp. z o.o. (Zgierz, ul. Barlickiego 3a, tel. 42 716 25 80, 42 716 67 57)
• MPGK Sp. z o.o. (Zgierz, ul. Wiosny Ludów 22, tel. 42 716 37 30)

Punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 oraz soboty w godz. 8-14.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych - 11.03.2015r. (dodano 19-02-2015 19:35)

MPGK Sp. z o.o. wraz z Urzędem Miasta Zgierza 11 marca 2015r. organizują dla mieszkańców Zgierza (Rejon nr I) bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych (szafy, meble, kanapy, wersalki, dywany, wykładziny), elektrycznych i elektronicznych (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie: zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki).
Lista ulic należących do rejonu nr I dostępna jest na stronie Zgierz - Oczyszczanie miasta - Rejon nr I.
Odbiór odpadów z pozostałych rejonów zapewnia spółka RSII. Terminy odbioru odpadów z poszczególnych rejonów oraz wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na ulotce akcji "Zgierz - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych".
MPGK Sp. z o.o. odbiorcą odpadów komunalnych w Zgierzu (rejon nr I) (dodano 16-02-2015 08:32)

Informujemy mieszkańców, że od dnia 2.02.2015r. Spółka MPGK obsługuje w zakresie odbioru odpadów komunalnych posesje w obrębie rejonu I na terenie miasta Zgierza.
Szczegółowe terminy odbioru odpadów oraz listę ulic należących do rejonu nr I przedstawia harmonogram.
MPGK Sp. z o.o. odbiorcą odpadów komunalnych w Gminie Ozorków (dodano 12-01-2015 17:42)

Na podstawie przetargu ogłoszonego przez Urząd Gminy Ozorków oraz zawartej umowy MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu ponownie jest wykonawcą usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Ozorków w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Terminy odbioru odpadów w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2015 r. w poszczególnych miejscowościach przedstawione są w harmonogramie. Prosimy o dokładne zapoznanie się i wystawianie odpadów w podanych terminach.
Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Ozorków na okres od 1.01.2016r do 31.12.2016r. zostanie podany w terminie późniejszym.
Informujemy również, o konieczności wystawiania do odbioru odpadów zielonych w brązowych workach o pojemności do 120 L. W sprzedaży posiadamy worki, które można nabyć w Zgierzu, ul. Wiosny Ludów 22 oraz od miesiąca marca również u kierowców obsługujących dany rejon przy odbiorze odpadów komunalnych a od kwietnia przy odbiorze odpadów zielonych.
2-kołowe pojemniki GMT na odpady komunalne w ofercie MPGK Sp. z o.o.


Zmiana odbiorcy odpadów z terenu Miasta Zgierza

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1.07.2011 r .o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że od dnia 01.07.2013 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o nie realizuje odbioru nieczystości od mieszkańców z terenu Miasta Zgierza.
Odpowiedni harmonogram wywozu nieczystości od 01 lipca br. został opracowany i podany do wiadomości przez firmę realizującą wywóz w porozumieniu z Urzędem Miasta Zgierza.
Wypowiedzenie umowy na wywóz odpadów

Informujemy, iż w związku ze zmianą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca br., nasi klienci, którzy mają zawartą z nami umowę na wywóz odpadów, powinni złożyć wypowiedzenie tej umowy w siedzibie Spółki ul. Łęczycka 24 lub w Wydziale Oczyszczania ul. Wiosny Ludów 22.
Wzór wypowiedzenia umowy na wywóz odpadów znajduje się tutaj.