Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

CMENTARZ KOMUNALNY - REGULAMIN

Załącznik do uchwały Nr XXIX/361/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2016r.


Regulamin cmentarza komunalnego w Zgierzu
przy ul. Konstantynowskiej 65-75

I. Pojęcia ogólne.

§ 1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu stosuje się następujące pojęcia:
 1. miejsce grzebalne – miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu;
 2. grób – miejsce grzebalne, w którym pochowano osobę zmarłą;
 3. miejsce rezerwowe – miejsce grzebalne udostępnione za życia;
 4. założyciel grobu – osoba, która jako pierwsza zawarła umowę z Administratorem cmentarza (będącym zarządcą cmentarza) i opłaciła miejsce grzebalne;
 5. dysponent grobu – założyciel grobu lub inna osoba uprawniona w świetle obowiązujących przepisów do podejmowania decyzji dotyczących grobu.

II. Zasady korzystania z cmentarza:

§ 2. Na cmentarzu zabrania się:
 1. jazdy wszelkimi pojazdami, w tym rowerowymi z wyłączeniem wózków dziecinnych i inwalidzkich,
 2. zakłócanie ciszy i porządku powagi miejsca, przebywanie małoletnich dzieci bez opieki, spożywania alkoholu i innych używek, żebrania, wieszania reklam na terenie cmentarza bez zgody administratora;
 3. przebywania w stanie nietrzeźwym lub wzbudzającym zgorszenie;
 4. wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów przewodników;
 5. ustawiania ławek w alejkach i przejściach;
 6. chodzenia po grobach i pomnikach;
 7. samodzielnego sadzenia i wycinania drzew bez zgody Administratora;
 8. składowania śmieci poza przeznaczonymi do tego celu pojemnikami;
 9. niszczenia mienia i urządzeń;
 10. przebywania na terenie cmentarza po jego zamknięciu;
 11. prowadzenia prac kamieniarskich w najbliższym otoczeniu miejsca pochówku, podczas trwania ceremonii pogrzebowej;
 12. wjazdu pojazdami mechanicznymi i innymi. W uzasadnionych przypadkach zezwolenie na wjazd wydaje kierownik cmentarza komunalnego.
§ 3. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat.
§ 4. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego, spoczywającego w tym grobie według kolejności:
 1. pozostały małżonek;
 2. krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.);
 3. krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.);
 4. krewni w linii bocznej do 4 stopnia;
 5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
§ 5. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione.
§ 6. Obowiązuje zasada ciągłości opłat za użytkowane groby, miejsca grzebalne i miejsca rezerwowe. Opłata na następne 20 lat naliczana jest po upływie poprzednich 20 lat, za które grób, bądź miejsce grzebalne lub rezerwowe były opłacone.
§ 7. Opłatę należy uiścić najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia pochówku lub wniesienia ostatniej opłaty 20-letniej (w przypadku grobów rodzinnych termin ten liczy się od dnia pochowania pierwszych zwłok).
§ 8. Ustala się opłatę za nieterminowe wniesienie opłat za kolejne 20 lat w wysokości określonej w cenniku opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.
§ 9. W przypadku wnoszenia opłaty za ponowne udostępnienie miejsca grzebalnego na okres 20 lat pod grób ziemny, w uzasadnionych przypadkach tj. nieprzekroczenia miesięcznego dochodu w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto osoby dysponującej grobem, dopuszcza się możliwość rozłożenia na raty opłaty za okresy minimum pięcioletnie i ich wielokrotność.
§ 10. Rozłożenie na raty opłaty za ponowne udostępnienie miejsca grzebalnego następuje po rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Zgierza pisemnego wniosku zainteresowanego wraz z podaniem uzasadnienia.
§ 11. W przypadku zgonu dysponenta w trakcie pierwszego pięciolecia, któremu Prezydent Miasta Zgierza pozytywnie rozpoznał wniosek wskazany w ust. 9 i dokonano rozłożenia opłaty za ponowne udostępnienie miejsca grzebalnego na raty, dochowanie w grobie możliwe będzie po wniesieniu opłaty za pełne 20 lat.
§ 12. Po wygaśnięciu praw do grobu lub miejsca grzebalnego wszelkie prawa do grobu przechodzą do dyspozycji Administratora cmentarza, przy czym grób zostaje poddany likwidacji.
§ 13. Administrator cmentarza nie ma obowiązku powiadamiania dysponenta grobu lub miejsca grzebalnego o terminie wygaśnięcia umowy (opłaty 20-letniej za miejsce grzebalne).
§ 14. Likwidację grobu poprzedza informacja umieszczona na grobie, bądź tablicy ogłoszeń o zamiarze jego likwidacji, którą umieszcza się na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
§ 15. Po wygaśnięciu umowy dysponent grobu lub miejsca grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów nagrobka lub grobowca.
§ 16. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy (opłaty 20-letniej za miejsce grzebalne), przechodzą do dyspozycji Administratora cmentarza bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania.
§ 17. Kwalifikowanie grobów do likwidacji tzw. oznakowywanie likwidacyjne oraz likwidacja grobów zgodnie z niniejszym regulaminem dokonywane jest przez powołaną w tym celu przez Prezydenta Miasta Zgierza – w drodze zarządzenia – Komisję do spraw likwidacji grobów.
§ 18. Z likwidacji grobu komisja sporządza protokół.
§ 19. Szczątki z likwidowanego grobu przenoszone są na inne miejsce wskazane przez Administratora cmentarza.
§ 20. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126, z 2016 r. poz. 749 i 1250).