Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

CMENTARZ KOMUNALNY - REGULAMIN

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/505/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2017r.


Regulamin cmentarza komunalnego w Zgierzu
przy ul. Konstantynowskiej 65-75

W celu umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarza wraz z jego urządzeniami wprowadza się poniższy Regulamin.

§ 1. Dysponenci grobów, osoby przebywające na terenie cmentarza oraz przedsiębiorcy świadczący usługi na terenie cmentarza zobowiązani są do stosowania się do niniejszego Regulaminu oraz informacji administratora cmentarzem zamieszczanych na tablicach informacyjnych cmentarza, w tym informacji o godzinach otwarcia.
§ 2. Zagospodarowanie terenu cmentarza odbywa się na podstawie planu zagospodarowania terenu, w którym uwzględnia się pola grzebalne oraz drogi dojazdowe.
§ 3. Usytuowanie grobów musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza.
§ 4. Wjazd pojazdem mechanicznym na teren cmentarza wymaga uprzedniej zgody administratora cmentarza.
§ 5. Na cmentarzu zabrania się:
  1. Wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów przewodników.
  2. Ustawiania ławek w alejkach i przejściach.
  3. Samodzielnego sadzenia drzew bez zgody administratora cmentarza.
  4. Przebywania na terenie cmentarza po jego zamknięciu.
  5. Prowadzenia prac kamieniarskich w najbliższym otoczeniu miejsca pochówku, podczas trwania ceremonii pogrzebowej.