Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu

CMENTARZ KOMUNALNY - CENNIK

Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego w Zgierzu
(obowiązuje od dnia 06.10.2017r.)

1. Przez okres 20 lat od pochówku:

Lp.

Place grobowe do pogrzebu

Stawka opłaty
(cena brutto)

1.

Plac na grób ziemny jednomiejscowy

500 zł

2.

Plac na grób ziemny dwumiejscowy pionowy

700 zł

3.

Plac na grób ziemny dwumiejscowy poziomy

900 zł

4.

Plac na grób ziemny dla dziecka powyżej 1 roku do 6 lat

300 zł

5.

Plac na grób ziemny dla dziecka do 1 roku

200 zł

6.

Plac na grób urnowy ziemny

300 zł

7.

Plac pod grób murowany do pogrzebu jednomiejscowy

1100 zł

8.

Plac pod grób murowany do pogrzebu dwumiejscowy pionowy

1800 zł

9.

Plac pod grób murowany do pogrzebu czteromiejscowy

2400 zł

10.

Plac pod grób murowany do chowania urn

800 zł2. Pozostałe:

Lp.

Place grobowe dla osób żyjących - rezerwa

Stawka opłaty
(cena brutto)

1.

Plac na grób ziemny jednomiejscowy
- pierwsze 20 lat
- drugie 20 lat


1200 zł
1000 zł

2.

Plac na grób ziemny dwumiejscowy poziomy

1800 zł

3.

Plac na grób murowany jednomiejscowy

2000 zł

4.

Plac na grób murowany dwumiejscowy pionowy

2800 zł

5.

Plac na grób murowany czteromiejscowy

3600 zł

6.

Plac pod piwnicę do chowania urn

1000 zł

7.

Dopłata do miejsc przy alejkach

500 zł

8.

Dopłata do miejsc przy alejkach dla grobów dziecinnych i urnowych

150 zł

9.

Opłata za nieterminowe wniesienie opłat za kolejne 20 lat za każdy pełny rok opóźnienia

10 zł


3. Pogrzeby finansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu na podstawie uchwały Nr XXI/165/92 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 maja 1992 r. są zwolnione od powyższych opłat.
4. Pozycje oznaczone ∗ – groby murowane, grobowce przeznaczone do pochowania więcej niż jednej osoby – opłata na okres 99 lat.
5. Za przekształcenie grobu pobiera się opłatę stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą za grób dotychczasowy a opłatą za grób, w który następuje przekształcenie.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 266/VII/2017 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 19.09.2017r.


Cennik opłat MPGK Sp. z o.o. na Cmentarzu Komunalnym w Zgierzu
(obowiązuje od dnia 06.10.2017r.)Lp.

Usługa

Cena
(brutto w tym 8% VAT)

1.

Grób ziemny pojedynczy
- wykopanie grobu
- zasypanie i uformowanie grobu

600 zł
460 zł
140 zł

2.

Grób ziemny pionowy (głębinowy)
- wykopanie grobu
- zasypanie i uformowanie grobu

880 zł
680 zł
200 zł

3.

Grób dziecięcy (do 6 lat)
- wykopanie grobu
- zasypanie i uformowanie grobu

250 zł
190 zł
60 zł

4.

Grób ziemny urnowy
- wykopanie grobu
- zasypanie i uformowanie grobu

450 zł
340 zł
110 zł

5.

Grób murowany urnowy pojedynczy
- wykonanie piwnicy
- przygotowanie piwnicy do pogrzebu (wybielenie i zasklepienie po pogrzebie)

950 zł
600 zł
350 zł

6.

Grób murowany pojedynczy lub do chowania urn
- wykonanie piwnicy
- przygotowanie piwnicy do pogrzebu (wybielenie i zasklepienie po pogrzebie)

2060 zł
1660 zł
400 zł

7.

Grób murowany podwójny pionowy
- wykonanie piwnicy
- przygotowanie piwnicy do pogrzebu (wybielenie i zasklepienie po pogrzebie)

3300 zł
2800 zł
500 złł

8.

Grób murowany podwójny poziomy
- wykonanie piwnicy
- przygotowanie piwnicy do pogrzebu (wybielenie i zasklepienie po pogrzebie)

3600 zł
3100 zł
500 zł

9.

Grób murowany poczwórny
- wykonanie piwnicy
- przygotowanie piwnicy do pogrzebu (wybielenie i zasklepienie po pogrzebie)

5700 zł
5200 zł
500 zł

10.

Opłata za dochowanie urny w grobie murowanym

200 zł

11.

Opłata za zachowanie szczątków ludzkich
(przy ponownym pochówku w grobie ziemnym po upływie 20 lat)

200 zł

12.

Opłata eksploatacyjna za 20 lat pobierana przy zakupie każdego placu na grób pojedynczy lub wielournowy i przy ponownej opłacie

300 zł

13.

Opłata eksploatacyjna za 20 lat pobierana przy zakupie każdego placu na grób zespolony i przy ponownej opłacie

500 zł

14.

Opłata eksploatacyjna za 20 lat pobierana przy zakupie każdego placu na grób urnowy lub dziecięcy i przy ponownej opłacie

150 zł

15.

Opłata administracyjna od podmiotów gospodarczych za czynności kancelaryjne i terenowe oraz nadzór nad czynnościami związanymi z:
1) pochowaniem oraz dochowaniem do istniejącego grobu ziemnego trumny
2) pochowaniem oraz dochowaniem do istniejącego grobu murowanego trumny
3) pochowaniem oraz dochowaniem do istniejącego grobu ziemnego lub murowanego urny, trumny ze szczątkami ludzkimi, trumny ze zwłokami noworodka lub dziecka do lat 6
4) rozbiórką* i złożeniem nagrobka
5) budową grobu murowanego (piwnicy) do chowania urny
6) budową grobu murowanego (piwnicy) jednomiejscowego, dwumiejscowego i do chowania urn
7) budową grobu murowanego (piwnicy) czteromiejscowego
8) ekshumacją zwłok lub szczątków ludzkich pochowanych w trumnie
9) ekshumacją urny z prochami ludzkimi, trumny ze zwłokami noworodka lub dziecka do lat 6
10) odsunięciem płyty nagrobka do pochówku urny400 zł

220 zł

220 zł


150 zł
150 zł
500 zł

600 zł
300 zł
150 zł

100 zł

16.

Opłata od budowy nagrobka - pomnika na grobie pojedynczym

300 zł

17.

Opłata od budowy nagrobka - pomnika na grobie podwójnym

500 zł

18.

Opłata od budowy nagrobka - pomnika na grobie urnowym lub dziecięcym

150 zł

19.

Opłata za wjazd pojazdów do 3,5 tony do jednej budowy
(Uwaga! Zakaz wjazdu samochodów o ładowności powyżej 3,5 tony)

130 zł

20.

Opłata za wjazd samochodów wiozących trumnę
(nie dotyczy kaplicy)

60 zł

21.

Ekshumacja:
1) w trakcie 20 lat
2) po 20 latach
3) dzieci w trakcie 20 lat
4) dzieci po 20 latach
5) urny


1200 zł
700 zł
500 zł
300 zł
300 zł

22.

Ceremoniał pogrzebowy
(mistrz ceremonii – pochówek świecki)

300 zł

23.

Opłata za udostępnienie kaplicy

220 zł

24.

Opłata za oprawę muzyczną - organista

130 zł

25.

Opłata za oprawę słowno-muzyczną - mistrz ceremonii

120 zł

26.

Dodatek do opłaty za kaplicę w przypadku nabożeństwa pogrzebowego z mszą

50 zł

27.

Dodatek za usługę w dni ustawowo wolne( (wolne soboty)

500 zł

28.

Dodatek zimowy od 01.11 do 31.03 wynosi:
urna:
grób ziemny lub murowany
trumna:
grób ziemny pojedynczy lub murowany
grób ziemny pionowy (głębinowy)150 zł

250 zł
300 zł

29.

Kaucja zabezpieczająca od podmiotu gospodarczego za każdą usługę realizowaną na terenie cmentarza komunalnego

300 zł

30.

Opieka nad grobem określona umową:
1) całoroczna opieka nad grobem pojedynczym
2) całoroczna opieka nad grobem podwójnym
3) uporządkowanie grobu po dwóch tygodniach od dnia pochówku


500 zł
700 zł
100 zł


 * podmiot gospodarczy zobowiązany jest do zabrania rozebranego nagrobka z terenu cmentarza do czasu jego ponownego złożenia


Podstawa prawna:
Uchwała Nr 1/22/2017 Zarządu MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu z dnia 05.10.2017 r.
Zarządzenie nr 254A/VII/2017 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 01.09.2017 r.
Porozumienie z dnia 29.09.2017 r. zawarte pomiędzy Gminą Miastem Zgierz a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu